Hotel Guillem

Avís legal de l'Hotel Guillem

1. DADES IDENTIFICATIVES

GRUP GUILLEM. SA és titular i encarregada de l'explotació, de la gestió i el funcionament de:

www.hotelguillem.com

El conjunt de la pàgina web, pàgines i continguts són propietat de GRUP GUILLEM. SA

Denominació social: GRUP GUILLEM. SA

Localització: Els Arinsols 10 AD200 Encamp Principat d'Andorra.

Correu Electrònic: info@hotelguillem.net

Dades Registrals: GRUP GUILLEM. SA inscrita al Registre Mercantil del Govern d'Andorra amb el número [] al Llibre: [], folis: [] amb data d'inscripció: [].


2. OBJECTE

El prestador, responsable del web, posa a disposició dels usuaris aquest document, amb la intencionalitat de donar compliment a les obligacions que disposa la Directiva 2002/58/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de juliol de 2012, així com donar informació a tots els usuaris del lloc web respecte de les condicions d'accés i ús a la pàgina web, del qual és titular GRUP GUILLEM. SA

GRUP GUILLEM. SA, propietària del domini de www.hotelguillem.com, web on s'especifiquen la informació relativa als vehicles nous i d'ocasió així com els serveis de postvenda. En aquest sentit, la web incorpora diferents formularis per a la gestió correcta de l'hotel, així com la gestió de reserves, vals i altres productes i serveis que incorpora.

Tota persona que accedeixi al lloc web, assumeix el paper d'usuari, adquirint el compromís de dur a terme l'observació i el compliment rigorós de les disposicions aquí establertes, així com qualsevol altra disposició legal que sigui d'aplicació. L'accés al lloc web implica l'acceptació de les condicions establertes en aquest avís legal.

El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació i textos legals del lloc web, sense que hi hagi obligació de preavís o posada en coneixement dels usuaris, entenent aquestes obligacions com a suficients amb la publicació del lloc web del prestador. Si no accepteu les condicions d'accés i ús, us heu d'abstenir d'utilitzar aquest lloc web i el seu contingut.


3. UTILITZACIÓ DE LA PÀGINA WEB

L'ús de la web és gratuït i la visualització no requereix cap registre ni subscripció prèvia.

L'Usuari es compromet a fer un ús diligent a la plataforma, així com de la informació relativa als seus serveis i activitats, amb total subjecció tant a la normativa aplicable, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic, les condicions d'accés i ús i qualssevol altres condicions establertes a la pàgina web.

Així mateix, es prohibeix lús de www.hotelguillem.com contrari a la bona fe, en particular i de forma no exhaustiva: la utilització contrària a la normativa andorrana o que infringeixi els drets de tercers; la publicació o transmissió de qualsevol contingut que resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori; alterar o intervenir per mitjans fraudulents en pàgines web personals o correus electrònics, o sistemes daltres usuaris o tercers sense la seva autorització; els cracs, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri els drets de la propietat intel·lectual de tercers; la recollida i/o la utilització de dades personals d'altres usuaris sense el seu consentiment exprés o que contravingui les disposicions de la Llei qualificada 29/2021 de protecció de dades personals; la utilització del servidor de correu, el domini i les adreces de correu electrònic amb fins de correu no desitjat, bombardeig de correu, suplantació didentitat, frau sota custòdia de tercers, Scam 419, pharming, difusió de virus (troians, etc.) . ) o qualsevol altre tipus dactivitat realitzada amb ànim fraudulent o delictiu.

A més, adquireix el compromís d'abstenció a utilitzar qualsevol dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquest text, lesiu dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol altra manera puguin ocasionar danys, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o fins i tot, no permeteu l'ús dels continguts a altres usuaris o de qualsevol altre usuari d'internet (Hardware i Software).


4. PROTECCIÓ I TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS I COOKIES

En compliment del que requereix la Llei 29/2021, de 28 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals, i amb els reglaments que la desenvolupen, s'informa als usuaris d'aquest lloc web que qualsevol dada personal facilitada a GRUP GUILLEM . SA serà tractada amb les finalitats i condicions definides al Registre d'Activitats de Tractament. A més, es podrà consultar la Política de Privadesa que regeix la pàgina web.

Dacord amb la normativa vigent, GRUP GUILLEM. SA informa que disposa dels drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de tractament reconeguts a la normativa esmentada.

En aquest sentit, aquesta web utilitza galetes per a un funcionament més eficient, que poden ser acceptades per l'usuari o en qualsevol cas rebutjades. L'ús de les anomenades cookies són explicades a la “Polítiques de Cookies”.


5. LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

GRUP GUILLEM. SA, s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat i la producció dels danys i perjudicis produïts o que es puguin produir, de cap naturalesa, que es derivin de l'ús de la informació, del contingut de www.hotelguillem.com i dels programes que incorpora, i que puguin ocasionar, a títol enunciatiu i no limitatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del servidor web o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. Això no obstant, i en compliment del que disposa la Llei, el prestador s'oposa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i en col·laboració de forma activa en la retirada o bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contradir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i lordre públic. En cas que l'usuari consideri que existeix a la web, contingut que pugui ser susceptible d'aquesta classificació, es prega que ho notifiqui immediatament a l'administrador.

La informació continguda a www.hotelguillem.com es considera vigent a la data de la darrera actualització, i GRUP GUILLEM. SA no garanteix l'absència d'errors en l'accés a la plataforma, així com en el contingut, però adoptarà les mesures pertinents per evitar-los, corregir-los i/o actualitzar-los tan aviat com es detectin.

GRUP GUILLEM. SA es reserva el dret de modificar i actualitzar la informació de la plataforma web, així com la presentació i configuració, les condicions d'accés sense necessitat de previ avís en qualsevol moment. Així mateix, l'entitat es reserva el dret a modificar i/o ometre totalment o parcialment els continguts de www.hotelguillem.com i restringir-ne l'accés. En cas que s'hagin de fer operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, la companyia es reserva el dret de suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís l'accés a la web, així com el dret de prestació o cancel·lació de els serveis, sense perjudici de procurar posar-ho en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstàncies ho permetin.

L'ús de la plataforma i la informació que s'hi facilita és responsabilitat de l'usuari.

Cap tercer no podrà establir una relació de framing entre les seves pàgines web i www.hotelguillem.com. Així mateix, GRUP GUILLEM. SA no es responsabilitza del contingut de tercers a què es pugui accedir mitjançant els enllaços continguts a la seva plataforma.


6. SEGURETAT A LES COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES

GRUP GUILLEM. SA aplica les mesures tècniques i de gestió adequades per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin, mitjançant el portal web, segons l'estat de la tecnologia i d'acord amb la tipologia de les transaccions i els serveis que es posen a disposició dels usuaris.7. POLÍTICA EN MATÈRIA DE “LINKS” (WEB ENLLAÇANT I ENLLAÇADA)

7.1 WEB ENLLAÇADA

Des del lloc web del client, és possible que es redirigeixi a continguts de llocs web de tercers. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers als seus llocs web, aquest no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a la web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

La inclusió dels enllaços a portals de tercers no implica en cap cas una vinculació entre GRUP GUILLEM. SA i els titulars dels portals enllaçats. GRUP GUILLEM. SA no assumeix cap tipus de responsabilitat directa o indirecta en relació amb la licitud, veracitat, utilitat, qualitat o fiabilitat dels serveis i continguts propietat de tercers, o que aquests gestionin o controlin, encara que s'hi pugui accedir a través de la www.hotelguillem.com.

A tots els efectes legals, s'entén que qualsevol relació contractual o extracontractual que l'usuari faci amb tercers contactats a través de la plataforma web de l'entitat, es fa únicament i exclusiva entre l'usuari i els tercers.

L'usuari haurà de prendre coneixement de les indicacions, avisos o advertiments legals que els portals de tercers puguin establir per al seu ús.


7.2 WEB ENLLAÇANT

Els tercers que tinguen la intenció d'incloure en una pàgina web un enllaç d'aquesta pàgina web haurà de complir amb la legislació vigent i no podrà allotjar continguts que siguen inapropiats, il·lícits, pornogràfics, violents, etc.

En cap cas GRUP GUILLEM. SA , es fa responsable del contingut de la Pàgina Web, ni promou, garanteix, supervisa ni recomana els continguts d'aquesta.

Si la Web enllaçant incompleix algun dels aspectes anteriors, estarà obligat a suprimir l'enllaç de forma immediata.


8. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els elements que apareixen a la pàgina web, sense limitació (fotografies, música, sons, animacions, programari, textos, nom de domini, marques, informació i contingut recopilat de tota la web, etc), així com l'estructura, el disseny gràfic i el codi font són propietat de GRUP GUILLEM. SA, o si escau, de tercers que li han cedit els drets d'ús corresponents, i que l'usuari d'aquest lloc web ha de respectar, i que per tant estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual. No es podran fer actes totals o parcials de reproducció, publicació, tractament informàtic, distribució, difusió, transformació, compilació, modificació, distribució o comunicació pública de la WEB sense el consentiment previ i per escrit de GRUP GUILLEM. SA Tots els continguts de la web, es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com degudament inscrits als registres públics corresponents.

L'accés per part de l'usuari als continguts i serveis de la pàgina web no implica cap dret quant a la transmissió, la cessió, la utilització, l'alteració, l'explotació, la reproducció, la distribució o la comunicació pública, objecte de propietat intel·lectual. lectual, sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de GRUP GUILLEM. SA o del tercer titular dels drets, si escau. Els usuaris de la pàgina web només podran fer un ús privat i personal dels continguts, és a dir, només tindran dret a visualitzar i fer còpies dels continguts per al seu ús personal i exclusiu i hauran d'aplicar aquests drets sobre la base dels principis de bona fe i la normativa aplicable.

Queda absolutament prohibit lús de la pàgina web, o de qualsevol dels seus elements amb fins comercials o il·lícits. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest Portal, així com els perjudicis ocasionats als drets de propietat intel·lectual, poden donar lloc a l'exercici de les accions legals pertinents i, si escau, a les responsabilitats derivades d'aquest exercici.

Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol tipus de contingut del lloc web, es pot fer a través del següent correu electrònic: info@hotelguillem.net.


9. ACCEPTACIÓ

L'ús de la web per part de l'usuari implica l'acceptació expressa i plena de les condicions generals i de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal en la versió publicada en el moment en què l'usuari accedeix a aquests avis.

En conseqüència, es recomana que l'usuari llegeixi aquest avís legal cada cop que accedeixi a la web, atès que es poden produir modificacions en les condicions generals, sens perjudici de les condicions particulars que es puguin aplicar a determinats serveis concrets de la web.


10. COMPROMISOS

GRUP GUILLEM. SA, es compromet a no fer publicitat enganyosa. En aquest sentit, no es considerarà publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar-se al contingut de les diferents seccions de la pàgina web a causa del manteniment i/o de l'actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda en aquestes seccions, com a conseqüència del que hem esmentat en aquest apartat, GRUP GUILLEM. SA es compromet a corregir aquesta situació quan tingui constància dels errors esmentats.


11. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o de les activitats que s'hi desenvolupin, serà aplicable la legislació andorrana, a la qual se sotmeten expressament les parts i renuncien a qualsevol altra jurisdicció que de conformitat amb la llei que els pugui correspondre. Per tant, seran competents per a la resolució de possibles conflictes derivats o relacionats amb el seu ús i seran competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús, els Jutjats i Tribunals d'Andorra