Política de privacitat

CONSENTIMENT PER A LA OBTENCIÓ DE DADES

 

Que d’acord amb allò disposat als articles 17 i 19 de la Llei 15/2003, de 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades Personals, seleccionant  ENVIAR

 

CONSENTEIXO EXPRESSAMENT I AUTORITZO a

 

 • GRUP GUILLEM. S.A.

a:

 1. Obtenir dades personals meves (si escau «i del/-s meu/-s fill/-s») per tal d’oferir els serveis sol·licitats, gestió dels serveis contractats, emissió de factures, contacte…
 2. Tractar les dades obtingudes d’acord amb les finalitats legítimes i compatibles a la valoració del risc.
 3. incorporar aquestes dades a un fitxer de titularitat privada, anomenat KARDEX CLIENTS, del qual es responsable i destinatari únic  GRUP GUILLEM S.A

Alhora, que en compliment de l’art. 13 de la Llei 15/2003, DECLARO HAVER ESTAT INFORMAT DE:

 

 1. Que les dades personals cedides s’incorporaran al fitxer denominat KARDEX CLIENTS el responsable del qual és GRUP GUILLEM.S.A. inscrit al ´APDA amb núm de resolució APD-2006-03-0014-001-RES,  i seran tractades amb la finalitat prevista en dit fitxer i protegides amb els mecanismes allà especificats.
 2. Que les dades recollides, sota cap concepte son lliurades o tractades per terceres persones, físiques o jurídiques sense el consentiment del client, tutor o representant legal, llevat d’aquells casos en que fos imprescindible per a la correcta prestació del servei.
 3. Que l’interessat podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició davant el responsable del fitxer.
 4. Que el responsable del tractament del fitxer serà HOTEL GUILLEM ubicat a Carrer dels Arínsols 10, AD200 Encamp, ANDORRA.
 5. Que les entitats que presten serveis al responsable del fitxer, GRUP GUILLEM S.A. podran tenir accés eventualment a les dades personals.
 6. Que les dades es conservaran durant el termini que s’estipuli a la norma de creació del fitxer.
 7. Que el meu consentiment aquí donat només podrà revocar-se en cas que el sotasignat/da adreci un nou escrit al responsable del fitxer on s’expliciti clarament aquesta revocació.